EŞ ŞAFİ (CC) | 1001 İSM-İ CELİL

 

▪ 1-1001

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah
Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman
Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
Ey herşeyi hakkıyla bilen Alîm
Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

▪ 11-2002

Ey efendilerin efendisi
Ey dualara cevap veren
Ey iyiliklerin sahibi
Ey dereceleri yükselten
Ey bereketleri büyük olan
Ey hataları bağışlayan
Ey belaları def eden
Ey sesleri işiten
Ey dilekleri veren
Ey sır ve gizlilikleri bilen
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


▪ 21-3003

Ey Bağışlayanların en hayırlısı
Ey yardım edenlerin en hayırlısı
Ey hükmedenlerin en hayırlısı
Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
Ey varislerin en hayırlısı
Ey övenlerin en hayırlısı
Ey rızık verenlerin en hayırlısı
Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
Ey ihsan edenlerin en hayırlısı
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

04 ▪ 31-40

Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
Ey büyük ve yüce olan
Ey kudret ve azabı şiddetli olan
Ey ikâbı, cezası şiddetli olan
Ey hesabı süratli gören
Ey katında güzel ve mükâfatı bulunan
Ey katında Ümmü’l-Kitap(Ana kitap) bulunan
Ey yüklü bulutları yoktan var eden
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

▪ 41-5005

Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
Ey bağışlaması bol olan Gufran
Ey kullarına yol gösteren Burhân
Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân
Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
Ey nimet ve beyan sahibi
Ey emnü eman sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 51-60

(6 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey azametine herşeyin boyun eğdiği
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu
Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
Ey Saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
Ey izniyle yerin karar kıldığı
Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 61-70

(7 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey hataları mağfiret eden
Ey belaları kaldıran
Ey ümitler Kendisinde son bulan
Ey ihsanı bol veren
Ey hediyeleri geniş olan
Ey mahlûkata rızık veren
Ey ölümlere karar veren
Ey şikâyetleri işiten
Ey askerleri gönderen
Ey esirleri salıveren

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 71-80

(8 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey hamd ve senâ sahibi
Ey şeref ve yücelik sahibi
Ey iftihar ve güzellik sahibi
Ey ahd ve vefâ sahibi
Ey af ve rızâ sahibi
Ey iyilik ve bağış sahibi
Ey kesin söz ve hüküm sahibi
Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
Ey cömertlik ve nimetler sahibi
Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 81-90

(9 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî
Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî
Ey bütün sesleri işiten Sâmi’
Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî
Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
Ey kullarına şefaat eden Şâfî
Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî
Ey ilim ve ihsanı her şeyi içine alan Vâsî
Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 91-100

(10 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey bütün sanatların sanatkârı
Ey bütün mahsulâtların yaratıcısı
Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
Ey bütün sahip olunanların sahibi
Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 101-110

(11 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey sıkıntım anında hazırlığım
Ey musibetim anında ümidim
Ey yalnızlığım anında arkadaşım
Ey gurbetliğimde dostum
Ey nimetlendiğim anda sahibim,
Ey kederim anında ferahlatıcım
Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan,
Ey zor durumumda sığınağım,
Ey korkum anında yardımcım,
Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 111-120

(12 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey gaybları bilen,
Ey günahları bağışlayan,
Ey ayıpları örten,
Ey sıkıntıları kaldıran,
Ey kalpleri değiştiren,
Ey kalpleri süsleyen,
Ey kalpleri nurlandıran,
Ey kalplerin tabibi,
Ey kalplerin sevgilisi,
Ey kalplerin dostu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 121-130

(13 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil,
Ey kullarına yol gösteren Delil,
Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
Ey her şeyden haberdar olan Habir,
Ey lütuf u keremi bol olan Latif,
Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 131-140

(14 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey şaşkınların yol göstericisi,
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
Ey asilerin sığınağı,
Ey günahkârların bağışlayıcısı,
Ey korkanlara emniyet veren,
Ey miskinlere merhamet eden,
Ey yalnızlık duyanların dostu,
Ey darda kalanların dualarına cevap veren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 141-150

(15 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
Ey fazl ve iyilik sahibi,
Ey emniyet ve eman sahibi,
Ey kudsiyet (mukaddeslik) ve kemâlât (pâklık) sahibi
Ey hikmet ve beyan sahibi
Ey rahmet ve rıdvan (rıza) sahibi,
Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
Ey azamet (büyüklük) ve saltanat sahibi,
Ey af ve mağfiret sahibi,
Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 151-160

(16 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeyin rabbi,
Ey her şeyin ilâhı,
Ey her şeyin yaratıcısı,
Ey her şeyin üzerinde olan,
Ey her şeyden önce olan,
Ey her şeyden sonra olan
Ey her şeyi bilen,
Ey her şeye gücü yeten
Ey her şeyin sanatkârı olan
Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 161-170

(17 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min
Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,
Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,
Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 171-180

(18 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey mülkünde daim olan,
Ey celalinde azim olan,
Ey saltanatında kadim (ezelî) olan,
Ey kullarına rahmet eden,
Ey her şeyi bilen,
Ey emirlerine uymayana halim olan,
Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
Ey ölçülerinde hikmetli olan,
Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
Ey lütfunda kadir olan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 181-190

(19 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,
Ey iyiliğinden başka birşey beklenmeyen,
Ey affından başka bir şey istenmeyen,
Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
Ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan,
Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 191-200

(20 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey tasayı kaldıran,
Ey gamı gideren,
Ey günahı affeden,
Ey tevbeyi kabul eden,
Ey yaratılmışların yaratıcısı,
Ey vaadinde sadık olan,
Ey yavrulara rızık veren,
Ey sözünü yerine getiren,
Ey gizliyi bilen,
Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 201-210

(21 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeyiyle yüce olan Âlî,
Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
Ey müminlerin dostu olan Velî,
Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,
Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,
Ey her cihetten temiz ve pak olan Zekî,
Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Radî,
Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,
Ey şiddet-i zuhurundan gizlenen Hafî,
Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 211-220

(22 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey güzeli açığa çıkaran,
Ey çirkinin üzerini örten,
Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
Ey affı büyük olan,
Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
Ey mağfireti geniş olan,
Ey rahmeti bol veren,
Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 221-230

(23 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey bol nimet sahibi,
Ey geniş rahmet sahibi,
Ey tam hikmet sahibi,
Ey kâmil kudret sahibi,
Ey kesin hüccet sahibi,
Ey açık ikram sahibi,
Ey yüce sıfat sahibi,
Ey daim izzet sahibi,
Ey metin kuvvet sahibi,
Ey geçmiş minnet sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 231-240

(24 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
Ey âdillerin en adaletlisi,
Ey doğruların en doğrusu,
Ey varlığı açık olanların en açığı,
Ey temiz olanların en temizi,
Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 241-250

(25 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey semaları yoktan yaratan,
Ey karanlıkları meydana getiren,
Ey gizlilikleri bilen,
Ey için için üzülenlere acıyan,
Ey utanılacak şeyleri örten,
Ey belaları defeden,
Ey ölüleri dirilten,
Ey sevapları kat kat yazan,
Ey bereketleri indiren,
Ey cezaları şiddetli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 251-260

(26 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir,
Ey kullarını azabıyla korkutan, uyaran Münzir,
Ey kullarını Cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen Mübeşşir,
Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 261-270

(27 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey Beyt’ül-Haramın (Kâbe’nin) Rabbi,
Ey haram ayların sahibi,
Ey Mescidü’l Haramın Rabbi,
Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,
Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,
Ey Meş’arü’l Haramın Rabbi,
Ey helal ve haramın Rabbi,
Ey nur ve karanlığın Rabbi,
Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,
Ey celal ve ikramın Rabbi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 271-280

(28 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey desteği olmayanların desteği,
Ey dayanağı olmayanların dayanağı,
Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,
Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,
Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı,
Ey izzeti olmayanların izzeti,
Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,
Ey dostu olmayanların dostu,
Ey zenginliği olmayanların zenginliği,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 281-290

(29 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim,
Ey varlığının sonu olmayan Dâim,
Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim,
Ey mevcudatına hükmeden Hâkim,
Ey her şeyi bilen Âlim,
Ey yarattıklarını koruyan Âsım,
Ey her şeyi adaletle taksim eden Kâsım,
Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,
Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kâbıd,
Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Bâsıt,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 291-300

(30 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,
Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,
Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,
Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,
Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,
Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,
Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,
Ey feryat edenlerin feryadına koşan,
Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 301-310

(31 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey affı bol olan
Ey iyiliği büyük olan,
Ey hayrı çok olan
Ey fazlı köklü olan,
Ey sanatı güzel olan,
Ey lütfu daim olan,
Ey sıkıntıyı gideren,
Ey zararı kaldıran
Ey mülkün sahibi,
Ey hak ile hükmeden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 311-320

(32 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey mağlup edilmeyen Azîz,
Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latîf,
Ey uyumayan gözetleyici,
Ey yok olmayan Mevcûd,
Ey ölmeyen Hayy,
Ey yok olmayan Melik,
Ey fena bulmayan Bâkî,
Ey cehalet arız olmayan Âlim,
Ey taama muhtaç olmayan Samed,
Ey zaafa uğratılmayan Kavî,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 321-330

(33 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,
Ey istediğini bulan Vâcid,
Ey her yerde hazır ve nazir olan Şâhid,
Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,
Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,
Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,
Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris,
Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,
Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,
Ey kullarına hidayet veren Hâdi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 331-340

(34 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey mağlup edilemeyen, bütün azimlerden daha Azîm,
Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,
Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,
Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm,
Ey bütün âlimlerden daha Alîm,
Ey bütün zamanları aşan Kadîm,
Ey bütün büyüklerden daha büyük,
Ey bütün yücelerden daha Celîl,
Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz,
Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latîf,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 341-350

(35 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey sözünü yerine getiren, ahdinde vefalı,
Ey sözünü yerine getirirken acze düşmeyen, vefasında kuvvetli,
Ey kuvvetinde yüce,
Ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan,
Ey yakınlığıyla beraber latif olan,
Ey lütfunda şeref sahibi olan şerif,
Ey şerefinde izzet sahibi olan aziz,
Ey izzetinde büyük olan azim,
Ey azametinde, büyüklüğünde ikram sahibi mecîd,
Ey yüceliğinde övülen Hamid,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 351-360

(36 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,
Ey her şey kendisi için var olan,
Ey her şey kendisi için mevcut olan,
Ey her şeyin kendisine döndüğü,
Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,
Ey her şey onunla ayakta olan,
Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,
Ey her şeyin kendisine yöneldiği,
Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 361-370

(37 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kullarına yeten Kâfi,
Ey her türlü derde deva veren Şâfî,
Ey vaadinde duran Vâfî,
Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muâfî,
Ey her şeyiyle yüce olan Âlî,
Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâî,
Ey iyi kullarından hoşnut olan Râdî,
Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kâdî,
Ey varlığının sonu olmayan Bâki,
Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 371-380

(38 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,
Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,
Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,
Ey kendisinden başka maksud, gaye olmayan,
Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,
Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen,
Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,
Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,
Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 381-390

(39 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,
Ey matlubların en hayırlısı,
Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,
Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
Ey maksud olanların en hayırlısı,
Ey zikredilenlerin en hayırlısı,
Ey şükredilenlerin en hayırlısı,
Ey sevilenlerin en hayırlısı,
Ey indirenlerin en hayırlısı,
Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 391-400

(40 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey yaratıp düzene koyan,
Ey takdir edip hedefe götüren,
Ey belayı kaldıran,
Ey gizli yakarışı işiten,
Ey batmışı kurtaran,
Ey helak olana necat veren,
Ey hastaya şifa veren,
Ey öldüren ve dirilten,
Ey güldüren ve ağlatan,
Ey saptıran ve hidayete erdiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 401-410

(41 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Ğâfir,
Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,
Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,
Ey her şeye gücü yeten Kâdir,
Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır,
Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,
Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükâfat veren Şâkir,
Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir,
Ey dostlarına yardım eden Nâsır,
Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 411-420

(42 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey karada ve denizde yolu olan,
Ey dış âlemde âyetleri bulunan,
Ey âyetlerinde delili olan,
Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,
Ey kabirlerde izzeti olan,
Ey kıyamette saltanatı olan,
Ey hesapta heybeti olan,
Ey mizanda hükmü olan,
Ey Cennette rahmeti olan,
Ey ateşte azabı olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 421-430

(43 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey korkanların kendisine kaçtığı,
Ey günahkârların kendisine sığındığı,
Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
Ey asilerin kendisine iltica ettiği,
Ey zâhidlerin kendisine rağbet ettiği,
Ey hatalıların kendisinden ümit beslediği,
Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
Ey kuvvetli iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 431-440

(44 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey bütün yakınlardan daha yakın,
Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,
Ey bütün büyüklerden daha büyük,
Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,
Ey bütün kuvvetlilerden daha kuvvetli,
Ey bütün zenginlerden daha zengin,
Ey bütün cömertlerden daha cömert,
Ey bütün şefkatlilerden daha şefkatli,
Ey bütün merhametlilerden daha merhametli,
Ey bütün yücelerden daha yüce,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 441-450

(45 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb,
Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,
Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,
Ey kullarının dualarına cevap veren Mücîb,
Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasîb,
Ey bütün dertlere deva veren Tabîb,
Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,
Ey her şeyden haberdar olan Habîr,
Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr,
Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 451-460

(46 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey mağlup olmayan galib,
Ey yaratılmış olmayan sanatkâr,
Ey mahlûk olmayan yaratıcı,
Ey sahip olunamayan mülk sahibi,
Ey kendisine üstün gelinemeyen Kâhir,
Ey yükseltilmekten münezzeh yükseltici,
Ey korunmaya muhtaç olmayan koruyucu,
Ey yardıma ihtiyacı olmayan Yardım Edici,
Ey kaybolmayan hazır ve Şâhid,
Ey uzak olmayan yakın,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 461-470

(47 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey nurların nuru,
Ey nurları nurlandıran,
Ey nurlara suret ve şekil veren,
Ey nurları yaratan,
Ey nurları takdir eden,
Ey nurları idare eden,
Ey bütün nurlardan evvel olan nur,
Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
Ey bütün nurların üstünde olan nur,
Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 471-480

(48 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey bağış ve ihsanı şerefli olan,
Ey fiili latif ve ince olan,
Ey lütfu daimî olan,
Ey ihsanı ezelî olan,
Ey sözü hak olan,
Ey vaadi doğru olan,
Ey affı fazla olan,
Ey azabı adalet olan,
Ey zikri tatlı olan,
Ey dostluğu lezzetli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 481-490

(49 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
Ey istediğini zelil kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,
Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
Ey kâinatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
Ey istediğini istediğine üstün kılan Müfaddil,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 491-500

(50 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
Ey hüküm veren fakat kendisi aleyhinde hüküm verilmeyen,
Ey doğurmayan ve doğmayan,
Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 501-510

(51 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey en güzel Sevgili,
Ey en güzel Tabib,
Ey en güzel Hesap Gören,
Ey en güzel Yakin,
Ey en güzel Gözetleyici,
Ey en güzel Cevap veren,
Ey en güzel Dost,
Ey en güzel Vekil,
Ey en güzel Efendi,
Ey en güzel Yardımcı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 511-520

(52 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kendisini tanıyanların sevinci,
Ey kendisini arzulayanların dostu,
Ey kendisine müştak olanların imdadına koşan,
Ey tövbekârların sevgilisi,
Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
Ey günahkârların ümidi,
Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
Ey gamlılara nefes aldıran,
Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
Ey evvel ve âhirlerin ilâhı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 521-530

(53 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
Ey Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
Ey gece ve gündüzün Rabbi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 531-540

(54 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey ilmi her şeye ulaşan,
Ey görmesi her şeye nüfuz eden,
Ey kudreti her şeye kavuşan,
Ey nimetleri sayılamayan,
Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,
Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
Ey bekası izzetle izzetlenen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 541-550

(55 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey en yüce misaller Kendisine âit olan,
Ey en yüce sıfatlar Kendisine âit olan,
Ey ahiret ve dünya Kendisine âit olan,
Ey Cennetü’l Me’vânın sahibi,
Ey Cehennem ve ateşin sahibi,
Ey en büyük ayetler sahibi,
Ey en güzel isimler sahibi,
Ey hüküm ve kaza sahibi,
Ey yüce göklerin sahibi,
Ey arş ve yerin sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 551-560

(56 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
Ey kullarının günahlarını bağışlayan Ğafûr,
Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd,
Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,
Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabûr,
Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf,
Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,
Ey bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddûs,
Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
Ey gökleri yeri ve bütün mahlûkatı yerinde tutan Kayyûm,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 561-570

(57 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey semâda azameti görülen,
Ey yerde âyetleri ve mu’cizeleri tecelli eden,
Ey her şeyde delilleri bulunan,
Ey denizde acâip sanatları bulunan,
Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten,
Ey dağlarda hazineleri bulunan,
Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
Ey bütün işler kendisine dönen,
Ey her şeyde lütfu açıkça görünen,
Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 571-580

(58 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
Ey tabibi olmayanların tabibi,
Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların Mucîbî,
Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların şefaatçisi,
Ey imdâdına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi,
Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
Ey rehberi olmayanların rehberi,
Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 581-590

(59 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey Kendisini her şeye bedel yeter görenlerin Kâfisi,
Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi,
Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
Ey Kendisini çağıranları cennetine davet eden,
Ey Kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
Ey Kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
Ey Kendisinden kuvvet ve güç isteyenlere kuvvet veren,
Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 591-600

(60 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeyden önce olan Evvel,
Ey her şeyden sonra olan Âhir,
Ey varlığı apaçık görünen Zâhir
Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın,
Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık,
Ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Râzık,
Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık,
Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık,
Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik,
Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Fâlık,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 601-610

(61 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
Ey güneş ve ay’a boyun eğdiren,
Ey ölümü ve hayatı yaratan,
Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
Ey eş ve evlat edinmeyen,
Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
Ey havi kuvvet kendisine ait olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 611-620

(62 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören,
Ey tövbekârların özrünü kabul eden,
Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,
Ey iyilik yapanların mükâfatını zayi etmeyen,
Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 621-630

(63 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey bekası daim olan,
Ey hataları bağışlayan,
Ey duaları işiten,
Ey ihsanı geniş olan,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları defeden,
Ey medh ü senası büyük olan,
Ey varlığının parıltısı kadim olan,
Ey vefası çok olan,
Ey mükâfatı şerefli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 631-640

(64 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey çok affeden Ğaffâr,
Ey bütün ayıpları örten Settâr,
Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr,
Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr,
Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr,
Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk,
Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh,
Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm,
Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,
Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvâb,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 641-650

(65 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
Ey bana rızık veren ve terbiye eden,
Ey beni yedirip içiren,
Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen,
Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
Ey bana tevfik edip hidayet eden,
Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
Ey beni öldürüp dirilten,
Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 651-660

(66 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,
Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 661-670

(67 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey yeri beşik yapan,
Ey dağları direk yapan,
Ey güneşi kandil kılan,
Ey ay’ı nur kılan,
Ey geceyi örtü yapan,
Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan,
Ey semayı bina kılan,
Ey eşyayı çift çift yaratan,
Ey ateşi gözcü kılan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 671-680

(68 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey gerçek şefaat sahibi Şefî,
Ey gizli açık her sesi işiten Semî,
Ey istediğini yükselten Rafî,
Ey istediğini engelleyen Menî,
Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedî,
Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Serî,
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr,
Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezîr,
Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr,
Ey her şeye gücü yeten Muktedir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 681-690

(69 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 691-700

(70 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü senâ sahibi
Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
Ey sayılamayan nimetler sahibi,
Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 701-710

(71 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey âlemlerin Rabbi,
Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
Ey sabredenleri seven,
Ey tevbe edenleri seven,
Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
Ey ifsat edenleri en iyi bilen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 711-720

(72 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd,
Ey herşeyi muhafaza eden Hafîz,
Ey herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît,
Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd,
Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd,
Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît,
Ey darda kalan çaresizlerin imdadına kosan Mugîs,
Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,
Ey istediğini zelil kılan Müzill,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 721-730

(73 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey zıddı olmayan Ehad,
Ey dengi bulunmayan Ferd,
Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
Ey çifti bulunmayan Vitr,
Ey veziri bulunmayan Rab,
Ey fakirliği bulunmayan Gani,
Ey azledilemeyen Sultan,
Ey aczden münezzeh olan Melik,
Ey benzeri olmayan Mevcûd,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 731-740

(74 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey zikri Kendisine zikredenlere büyük şeref olan,
Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan,
Ey hamdi Kendisini övenlere büyük iftihar vesîlesi olan,
Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan,
Ey kapısı Kendisini arayanlara açık olan,
Ey yolu mü’minlere zâhir ve belli olan,
Ey âyetleri bakanlar ve ibret alanlar için kesin delil olan,
Ey kitabi kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan,
Ey affı günahkârlar için sığınak olan,
Ey rahmeti Muhsinler için yakın olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 741-750

(75 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey ismi yüce ve mübarek olan,
Ey şan ve makamı yüksek olan,
Ey sena ve övgüsü büyük olan,
Ey kendisinden başka ilah olmayan,
Ey isimleri mukaddes olan,
Ey bekası devam eden,
Ey büyüklük, azamet, baha ve kadri olan,
Ey büyüklük ve kibriyâyı kendisine perde yapan,
Ey gizli nimetleri, ihsanları grup grup bile sayılamayacak kadar çok olan,
Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

751-760

(76 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kullarına yardım eden Muîn,
Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübîn,
Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn,
Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn,
Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metîn,
Ey azap ve ikabı şiddetli olan Şedîd,
Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd,
Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd,
Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd,
Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 761-770

(77 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey yüce arşın sahibi,
Ey dosdoğru sözün sahibi,
Ey yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi,
Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,
Ey vaad ve tehdit sahibi,
Ey uzak olmayan yakin,
Ey en fazla övgüye layık olan dost,
Ey herşeyi müşahedesi altında tutan,
Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,
Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 771-780

(78 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
Ey güneş ve nurlu ayı yaratan
Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,
Ey küçük yavrulara rızık veren,
Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,
Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı,
Ey kullarının her halini gören,
Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,
Ey herşeye gücü yeten,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 781-790

(79 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
Ey fazl ve kerem sahibi,
Ey şiddetli bela, intikam ve çetin azaplar sahibi,
Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,
Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
Ey zarar ve elemi gideren,
Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi,
Ey eşyayı yoktan yaratan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 791-800

(80 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey gerçek adalet sahibi Âdil,
Ey rızası için yapılan işleri kabul eden Kâbil,
Ey herşeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,
Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fâil,
Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,
Ey herşeyi meydana getiren Câil,
Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,
Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fâtır,
Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,
Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 801-810

(81 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey güç ve havliyle nimet veren,
Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,
Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
Ey herşeyi hikmetiyle ölçüp biçen,
Ey tedbiriyle hükmeden,
Ey ilmiyle her şeyi idare eden,
Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,
Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,
Ey yakınlığında yüceliği tezahür eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 811-820

(82 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey dilediğini yaratan,
Ey dilediğini yapan,
Ey dilediğine hidayet eden,
Ey dilediğini saptıran,
Ey dilediğini bağışlayan,
Ey dilediğine azap eden,
Ey dilediğinin tevbesini kabul eden,
Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren,
Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyâde kılan,
Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 821-830

(83 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen,
Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
Ey herşeye bir plan ve miktar tayin eden,
Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,
Ey melekleri elçi kılan,
Ey semada burçlar meydana getiren,
Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,
Ey insanı bir damla sudan yaratan,
Ey herşeyi sayarak hesabını yapan,
Ey herşeyi ilmiyle kuşatan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 831-840

(84 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,
Ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,
Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,
Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,
Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,
Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
Ey sonsuz azamet, büyüklük ve celal sahibi Ecell,
Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan Ehakk,
Ey herkesten en fazla iyilik yapan Eberr,
Ey varlığının sonu olmayan Ebed,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 841-850

(85 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu,
Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
Ey kendisine şükredenlerin meşkûru,
Ey kendisini zikredenlerin, ananların mezkûru,
Ey kendisini övenlerin mahmudu,
Ey kendisini arayanlar için mevcut olan,
Ey kendisini bir tanıyanlara tanıtılmış olan mevsuf,
Ey kendisini sevenlerin sevgilisi,
Ey kendisini arzulayanların merğubu,
Ey dergâhına dönenlerin maksudu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 851-860

(86 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
Ey kulların senasını saymakla bitiremediği,
Ey mahlûkatın celalini vasfedemediği,
Ey künhünü ihatada idraklerin âciz kaldığı,
Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği,
Ey zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı,
Ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
Ey kulların, hükmünü geri çevirmediği,
Ey herşeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 861-870

(87 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey günahlarından, sana olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,
Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,
Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,
Ey müminlerin dost ve sahibi,
Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,
Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,
Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı,
Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 871-880

(88 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’im,
Ey mahlûkatına lazım olan herşeyi veren Mu’ti,
Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğni,
Ey canlılara hayat veren Muhyi,
Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzi,
Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 881-890

(89 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeye kâfi,
Ey her şeyi idare eden kâim,
Ey hiç birşey kendisine benzemeyen,
Ey mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan,
Ey hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan,
Ey hiçbir şey kendisine gizli bulunmayan,
Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,
Ey her şeyin anahtarı elinde olan,
Ey rahmeti her şeyi kuşatan,
Ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 891-900

(90 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen,
Ey kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen,
Ey işleri kendisinden başka kimse idare edemeyen,
Ey günahları kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,
Ey kalbleri kendisinden başkası değiştiremeyen,
Ey mahlûkatı kendisinden başkası yaratamayan,
Ey nimetleri kendisinden başkası tamamlayamayan,
Ey yağmuru kendisinden başkası yağdıramayan,
Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,
Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 901-910

(91 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif,
Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric,
Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih,
Ey kullarına yardım eden Nâsir,
Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin,
Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir,
Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhi,
Ey kullarının ümidi olan Recâ,
Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ,
Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmü’r Recâ
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 911-920

(92 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey zayıfların yardımcısı,
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey gariplerin sahibi,
Ey dostların yardımcısı,
Ey düşmanların kahredicisi,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları kaldıran,
Ey dostların can yoldaşı,
Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
Ey zenginlerin ma’budu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 921-930

(93 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeyin evveli ve âhiri,
Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı,
Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı,
Ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı,
Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
Ey her şeyi terbiye ve idare eden,
Ey her şeyi döndüren ve değiştiren,
Ey her şeyi dirilten ve öldüren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 931-940

(94 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı,
Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı,
Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı,
Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı,
Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı,
Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı,
Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,
Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı,
Ey bütün maksud ve matlubların en hayırlısı,
Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 941-950

(95 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey kendisini çağıranlara cevap veren,
Ey kendisine itaat edenleri seven,
Ey kendisini sevenlere yakın olan,
Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,
Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan,
Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,
Ey hükmünde büyük olan,
Ey azametinde merhametli olan,
Ey ikram ve ihsanında kadim olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 951-960

(96 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,
Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkıb,
Ey kullarının kalblerini halden hale değiştiren Mukallib,
Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir.
Ey her şeyi düzene koyan Mürettib,
Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib.
Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,
Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,
Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 961-970

(97 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,
Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mani olmayan,
Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,
Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
Ey müminlerin kalplerini islamla genişleten,
Ey zikriyle mütevâzi ve huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden,
Ey kendisine iştiyak duyanların kalblerinden kaybolmayan,
Ey kendisini arzulayanların son arzusu,
Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 971-980

(98 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey her şeyi var olmadan bilen,
Ey vaadi doğru olan,
Ey lütfu açık olan,
Ey emri üstün ve galip olan,
Ey kitabı ve kanunu sağlam olan,
Ey kaza ve hükmü var olan,
Ey Kur’anı yüce olan,
Ey saltanatı ve mülkü ebedî olan,
Ey fazl ü keremi dâim olan,
Ey Arşı büyük olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 981-990

(99 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
Ey bütün kapıları açan,
Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
Ey sevapları veren,
Ey doğruları ilham eden,
Ey bulutları yoktan yaratan,
Ey azab ve ikâbı şiddetli olan,
Ey hesabı sür’atli gören,
Ey dönüş kendisine olan,
Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 991-1000

(100 numaralı Arapça sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ey Rabbimiz, terbiye edenimiz,
Ey İlâhımız,
Ey Seyyidimiz, efendimiz
Ey Mevlâmız, sahibimiz
Ey Yardımcımız,
Ey Koruyucumuz,
Ey Kadirimiz, güç ve kuvvet verenimiz
Ey Razıkımız, rızık verenimiz
Ey Delilimiz, yol göstericimiz
Ey Meded kârımız, sıkıntı ve felâketlerden kurtarıcımız
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

▪ 1001

(1001 numaralı Arapça -dua- sayfa görselini crop’layarak ekleyiniz.)

Ya Allah (cc)! Ya Rabbimiz (cc)! Sen bizi ateşten; cehennemden halâs eyle, kurtar, necât ver; bize âfiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber, mukaddes memleketin olan cennete bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden!

Ey Allah’ım (cc)! Senin şu kerîm, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed (sav) ve O’nun (sav) âl (ra) ve ashabına (ra) O’nun (sav) hasenâtı adedince salâvat ve rahmet indiresin.

Allah’ın (cc) ismiyle ki, O bana yeterdir. O’ndan (cc) başka ilâh yoktur. Allah (cc) şahittir. O (cc) her yerde hâzır ve nâzırdır, beni terbiye eden O’dur (cc). O’nun (cc) istediği olur. O’nun (cc) her şeyi güzeldir, hoştur, O yücedir (cc). O’na (cc) tevekkül ettim.

“Allah (cc) seni onlardan koruyacaktır. O (cc),  işiten ve bilendir.”

Allah’ım (cc)! Seni bütün kusurlardan tenzih ederim! Senden başka ilâh yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni senâ edecek gücüm yoktur. Sen seni senâ ettiğin gibisin.

Ya Allah (cc)! Ya Rahman (cc)! Ya Rahim (cc)! Ya Ğafûr (cc)! Ya Şekûr (cc)! Kendi hakkında yâd ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan (Kur’an’ın) ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana-babamı, üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi (ra), Risale-i Nur talebelerini, bütün ölü-diri erkek-kadın tüm mü’minleri ve müslümanları mağfiret eyle, günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek şekilde merhamet et, ihtiyaçlarımızı gider. Dünya ve âhirette istediklerimizi ver. Dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehidlik, keramet ve müjde ile biten hüsn-ü hâtime ver. Bizden Efendimiz Muhammed’e (sav) ehil ve müstehak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize, ne de başka bir mahlûkatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle, görünmez dayanaklarınla bizi koru! Ey Celal (cc) ve ikram sahibi!

Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların âfetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı ve saire âfetlerden uzak eyle. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve âhirette selamet, âfiyet, rızık ve hayır nasip eyle! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Salât, salâvat ve dualarımız Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) O’nun (sav) âl (ra) ve ashabının (ra) tamamının üzerine olsun.

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur.

Âmin. Âmin. Âmin.