ÇAMLICA ŞİFAHANESİ DERNEĞİ Olağan Genel Kurul Duyurusu!

Yayınlama Tarihi: 07.12.2021

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde (Küplüce Mah. Nar Çiçeği sok. No: 40 Üsküdar / İstanbul), 22/12/2021 Çarşamba günü saat:19:00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29/12/2021 tarihinde çarşamba günü aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin derneğimiz internet sayfasından (Sifahane.org) üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

 

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması; açılış ve yoklama

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi ve başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi

4) Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

5) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi

6) Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası

7) Gayrımenkul, menkul ( her tür nakil vasıtaları(üç teker motosiklet, traktör dahil) dahil) alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi

8) İktisadi işletme kurulması veya kurulmuş olanlara ortak olunması; veya dernek amaç ve hizmetlerine yararlı ve gerekli görülen işletmelerle ve girişimlerle sözleşmeler yapmaya, gerçek ve tüzel kişilerle şirketler ve ortaklıklar kurmaya, yönetmeye ve işbirliğinde bulunmaya; tarım ve hayvancılık ile ilgili her tür faaliyet yapmaya, işletmeler açmaya, araziler kiralamaya ve/veya satın almaya ve bu konuda resmi ve tüzel kişilikler nezninde (valilik ve bağlı kurumlarına, belediye, tapu, noter, vergi daireleri, il / ilçe tarım müdürlükleri, kosgeb, banka, su, doğalgaz ve elektrik ile ilgili özel ve resmi kurumlar ve ilgili her tür kurum ve kuruluşlar…) işlem ve faaliyetlerde bulunmaya ve bu maddede bahsi geçen tüm gerçek ve tüzel şirketler ve işletmelerle ilgili her tür gereken faaliyet konusunu saptamaya, unvan tespitine, bütçesinin belirlenmesine, faaliyetiyle ilgili gereken her tür önlem ve kararı almaya; bu faaliyetleri her biri için gereken destek, hibe ve yardımların alınmasıyla ilgili her tür kurum nezninde başvuru ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen çerçevede yönetim kuruluna yetki verilmesi

9) Kesin ve tahmini hesap bütçelerinin görüşülerek onaylanması

10) Dernek Yönetim ve Denetim Organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

11) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

12) Kapanış

 

Karar oy çokluğuyla alınmıştır. Başka bir konu yoktur.

 

Orhan Ongun            Haluk Şimşek              M. Arif Özbay              Melih Tuğtağ

Başkan            Başkan Yardımcısı             Sekreter                       Sayman